Skip to Content

Условия за ползване

1. Въведение

Този уебсайт е разработен от Хенкел България ЕООД Информацията, достъпна на този сайт за дъщерни дружества на Хенкел и трети лица, е внимателно събирана. Въпреки това, не можем да гарантираме достоверността и изчерпателността на информацията. Хенкел не поема отговорност за грешки в съдържанието на уебсайта. Изявленията, съдържащи се в този уебсайт, са правени съобразно нашето знание и убеждение. Въпреки това, резултатите, действително достигнати от Хенкел, могат да се различават съществено от тези изявления, тъй като зависят от цяла група фактори от конкурентно и макроикономическо естество, които понякога са извън контрола на Хенкел. Без оглед на каквито и да е правни задължения за промяна на бъдещи изявления, Хенкел не поема отговорност за постоянно актуализиране на изявленията, съдържащи се в този уебсайт.

Този уебсайт и информацията, която се съдържа в него, не е предназначена или одобрена за ползване в границите на САЩ или от граждани или жители на САЩ. Посочените лица любезно се молят да се свържат с техния местен уебсайт на Хенкел или с уеб-сайтовете на дъщерните дружества на Хенкел, намиращи се на територията на САЩ.

2.Общи условия за използване на уебсайта. Защита на авторско право

Страниците на нашия сайт са защитени с авторско право. По-специално, всички репродукции, адаптации, преводи, съхранение и преработване в други медии, включително съхранение или прехвърляне в друга медия посредством електронни средства, се ползват от защитата на авторското право. Каквото и да е използване в цялост или части от това изисква предварителното писмено съгласие на Хенкел. Както съдържанието, така и структура на уебсайта се защитават от авторско право. Всяко възпроизвеждане на информация или данни и по-специално, употребата на текстовете или частите от тях или на снимков материал (с изключение на прес-фотографиите на Хенкел), изисква предварителното писмено съгласие на Хенкел. Правата по разпространяването и репродукцията са запазени от Хенкел. Правата остават също така в сила при автоматично или ръчно прибавяне на изображения към архива.

Цялото съдържание, показано или показано на този уебсайт и неговата структура, включително, но не само текст, логотипи, графики, илюстрации, фотографски изображения, движещи се изображения, илюстрации , дизайн, софтуер и писмен или друг материал ("Съдържанието"), включително програмата и кода, които оперират този уебсайт, са защитени от авторски права или други права на собственост, притежавани от или лицензирани на Хенкел, освен ако не е посочено друго.

Преди да изтеглите, отпечатате, копирате, адаптирате, съхранявате, обработвате (по електронен път или по друг начин), да разпространявате, използвате, разпространявате, предавате или показвате на обществото, трябва да получите предварителното писмено съгласие на Хенкел, преди да изтеглите, отпечатате, копирате, Този уебсайт или преди да извършите каквото и да е друго действие, ограничено от авторското право, освен ако го направите изключително за лична употреба, а не за търговска печалба (и можете да отпечатате само едно копие от съдържанието за собствена употреба, включително всички документи. Във всички случаи Хенкел трябва да бъде отбелязан като източник на съдържанието.

Пресизображенията на пресата на Хенкел могат да се използват само за редакционни цели. Изданията на Хенкел, които са възпроизведени и / или електронно модифицирани за редакционни цели, трябва да съдържат известието за авторски права "© [Година] Henkel. Повторно отпечатване е безплатно, но изискваме копие за файловете.

Търговски марки

Овалното лого на Хенкел, Овалното лого на Хенкел и всички наименования на продукти и/или продуктови промоции на тези страници да регистрирани запазени марки на Хенкел, неговите дъщерни другества, свързани лиза, лицензианти или партньори по съвместен бизнес. Каквато да е неоторизирана употреба или злоупотреба на тези запазени марки са изрично забранени и съставляват нарушаване на закона за търговските марки, авторското право, други права на интелектуална собственост или закона за защита на конкуренцията и други права на Henkel AG & Co. KGaA и/или Хенкел България ЕООД. Не е разрешено да изтегляте, копирате, променяте или използвате търговските марки без нашето предварително писмено съгласие или съгласието на третата страна, която може да притежава търговските марки.

Права на интелектуална собственост

Хенкел България ЕООД е лицензополучател на всички права върху интелектуалната собственост в този уебсайт и публикуваните върху него материали и всички права върху такива материали (включително авторски права) са запазени. Дизайнът и оформлението на този уебсайт са защитени от авторско право, права върху базата данни, дизайн и други подобни закони и не могат да бъдат копирани или имитирани изцяло или отчасти.

Ние и нашите доставчици притежаваме правата върху интелектуалната собственост в софтуера, който управлява този уебсайт. Освен ако не е изрично разрешено от приложимите закони, не трябва да копирате, променяте, изтегляте, разпространявате, дешифрирате, декомпилирате или опитвате да се намесвате в този софтуер без предварително писмено съгласие.

Свързване с този уебсайт (създаване на линкове)

Можете да направите линк към този уебсайт с нашето предварително писмено съгласие по начин, който не накърнява нашата репутация и в съответствие с указанията, които можем да дадем във връзка с свързването с този уебсайт. По-конкретно, можете да се свържете само от уебсайт, който е ваша собственост и може да се свързва само с началната страница на този уебсайт.

Можем да Ви насочваме по всяко време, за да премахнете от уебсайта си и връзки към този уебсайт, нашите търговски марки или лога и може да предприемем каквито и да било действия, които считаме за подходящи срещу вас. Вие ще обезщетите нас и компаниите от групата Хенкел за всяка загуба или вреда, която сме ретърпели в резултат на свързването с този уебсайт (това означава, че ще бъдете отговорни за такава загуба или щета).

Злоупотреби с този уебсайт

Забранено е съзнателното инсталиране на компютърен вирус, друг злонамерен код или вредни компоненти на този уебсайт, получаването или опита да се получи неоторизиран достъп до този уебсайт, както и атакуването на този уебсайт чрез атака на отказ на услуга или атака на отказ на услуга. Ще докладваме за такова нарушение на правоприлагащите органи и ще си сътрудничим с тези органи, като им предоставим самоличността ви. При такива обстоятелства вашето право да използвате този уеб сайт ще престане незабавно и ще ни обезщетите за такова нарушение, което означава, че ще бъдете отговорни за всички претърпени загуби или щети.

Използване на сайта за бизнес цели

Ако осъществявате достъп до този уебсайт от името на корпоративно или некорпоративно юридическо лице, вие декларирате, че сте упълномощени да приемате тези Общи условия от името на такова лице.

Ако имате достъп до този уебсайт в хода на бизнеса, изричните разпоредби на настоящите Общи условия са в сила за всички гаранции, условия, условия и други задължения, произтичащи от закон, обичайно право, обичай, търговска употреба, курс на работа или по друг начин.

Изключване на права от страна на трети лица - притежатели на уебсайтове.

Страниците на този уебсайт съдържат линкове (хиперлинкове) към други уебсайтове, които се оперират от трети страни и чието съдържание не е известно на Хенкел. Хенкел единствено улеснява достъпа до тези уебсайтове и не поема отговорност за тяхното съдържание. Нашите връзки към уебсайтове на трети лица имат за цел да улеснят навигацията. Изявления, изложени на тези страници, не са направени от нас. Ние ясно се разграничаваме от каквото и да съдържание на страници на трети лица, свързани със страниците на нашия уебсайт. По-специално, ние не поемаме отговорност за каквото и да е нарушение на законови разпоредби или нарушения на трети страни при или по повод използването на тези страници.

Собствениците на уебстраници, чиито линкове са предоставени чрез уебсайта на Хенкел, са единствено отговорни за съдържанието на тези страници, както и за продажбата на продукти, оферирани в тях и за транспортиране на същите.

Хенкел не поема отговорност за извършени нарушения на авторски права, търговски марки или други права на интелектуална собственост или лични права, на страница, която е достигната, посредством линк.

В случай на нареждане или друга декларация с правно значение във връзка с транзакция, се изготвя договор между потребителя и собственика на съответния уебсайт или от предлагащата страна или лицето, представено на уебстраницата, но при никакви обстоятелства между Хенкел и потребителя. Моля, запознайте се с общите търговски условия на доставчика на съответния уебсайт.

Освен това, Хенкел не носи отговорност за каквито и да е загуби или щети, които могат да възникнат при използването на уебсайтовете на трети страни.

Това изключване на отговорност е валидно за всички връзки, показвани на този уебсайт, както и за всяко съдържание на уеб сайтове, на които потребителят е насочен чрез такива връзки.

Изключване на отговорност

Всяка отговорност на Хенкел за каквито и да е вреди, възникнали чрез използването на този уебсайт, независимо от юридическата първопричина, включително закононарушение, даващо право на иск, не са причинени с умисъл или поради небрежност. До степента, до която съществува задължителна отговорност на Хенкел като резултат от нарушение на договорни задължения, общата стойност на която и да е претенция за щети е ограничена до предвидимите такива. Това няма да повлияе на отговорността на Хенкел по смисъла на приложим закон за задължения относно вреди, произтичащи от продукти или под дадени гаранции. Споменатите ограничения на отговорността също така не важат в случай на заплаха, телесна повреда или увреждане здравето на човек.

Хенкел полага големи усилия за предпазване на своите уебсайтовете без вируси. Въпреки това, не можем да гарантираме каквото и да е отсъствие на такива. Поради тази причина, препоръчваме да се има предвид осигуряване на адекватна защита срещу вируси (т.е. използване на антивирусен скенер) преди изтеглянето на документи и данни.

Хенкел не гарантира безгрешност или липса на грешки в услугите, предлагани от уебсайта на Хенкел, нито тяхното наличие.

Прогнози и декларации за намерение

Всякакви изявления в този сайт са направени според нашите достоверни знания и убеждения. Въпреки това, резултатите, постигнати реално от Хенкел, могат да се разминават до голяма степен с тези изявления, тъй като са под влияние на цяла група фактори от конкурентно и макроикономическо естество, които в определени случаи са извън контрола на Хенкел. Без оглед на гореизложеното към каквито и да е легални задължения за изменение на подобни изявления, Хенкел не гарантира непрекъснато актуализиране на всички изявления, които се съдържат в този уебсайт.

Продукти на Хенкел

Продуктите, които са показани на този уебсайт, са мостри на продуктите, налични от компаниите на Хенкел в световен мащаб. Хенкел не гарантира наличието на показания продукт във вашата страна. За списък на всичките продукти на Хенкел, налични в съответната държава, моля посетете началната страница за вашата страна; директният достъп е осигурен на началната страница под заглавието "Henkel Worldwide".

Други

Тези Общи условия се уреждат и се тълкуват в съответствие със законите на Република България, а българските съдилища нямат изключителна юрисдикция за каквито и да било спорове, произтичащи от настоящите Общи условия или използването на този уебсайт.

Ако някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия бъде или ще стане невалидна, това не засяга валидността на останалите разпоредби. Никакво отказ от който и да е от настоящите Общи условия не е валиден, освен ако не е писмено предоставено от нас.